بیستمین و یکمین انتخابات مجلس شوراهای دانش آموزی برگزار شد.
    مرکز یادگیری محلی در شهرستان سنقر راه اندازی شد