مرکز یادگیری محلی در شهرستان سنقر راه اندازی شد_1397/8/2